Niedawne badanie opublikowane w czasopiśmie Avian Research przez Zhijuna Ma i jego kolegów podkreśla postępy i wyzwania w ochronie ptaków wodnych w przybrzeżnych mokradłach Chin. Przybrzeżne mokradła są ważnymi ekosystemami, które przyczyniają się do cyklu węglowego, łagodzenia skutków katastrof naturalnych, utrzymania lokalnych środków utrzymania i wsparcia dla różnorodności biologicznej. Ptaki wodne, w szczególności, są wskaźnikami zdrowia mokradeł i pełnią rolę gatunków-flag dla działań mających na celu ochronę.

Przybrzeżne mokradła Chin odgrywają kluczową rolę w rozmnażaniu, migracji i zimowisk ptaków wodnych liczących dziesiątki milionów sztuk. Jednak rozległe projekty rekultywacji terenów doprowadziły do spadku populacji ptaków wodnych. Chiński rząd w ostatnich latach podejmuje znaczne wysiłki i inwestycje w ochronę przybrzeżnych mokradeł, ale skuteczność tych działań i ewentualne luki nie są jasne.

Badanie podkreśla postępy w krajowym prawodawstwie w sprawie ochrony, regulacji i planów działania, a także poprawę skuteczności polityk i zaangażowania zainteresowanych stron. Niemniej jednak istnieje kilka pilnych problemów, zwłaszcza związanych z ochroną i zarządzaniem siedliskiem. Wśród nich znajduje się przywracanie przybrzeżnych mokradeł, kontrola inwazyjnych gatunków takich jak Spartina alterniflora, zarządzanie zanieczyszczeniem środowiskowym i poprawa jakości siedlisk sztucznych.

Autorzy podkreślają znaczenie ochrony naturalnych mokradeł i poprawy jakości siedliska, zwłaszcza dla ptaków wodnych przybrzeżnych, które w dużej mierze zależą od siedlisk międzymórzowych. Rekomendują regularne monitorowanie substancji zanieczyszczających, ekologiczne modele ekonomiczne oraz ograniczenia dotyczące agrochemikaliów i antybiotyków w obszarach przybrzeżnych w celu złagodzenia wpływu działalności ludzkiej i rozwiązania konfliktów między ludźmi a ptakami.

Centralny rząd Chin postawił sobie ambitny cel likwidacji inwazyjnego gatunku Spartina na całym wybrzeżu do 2022 roku. Wyzwania związane z osiągnięciem tego celu obejmują dostosowanie metodyk do warunków regionalnych, łagodzenie skutków projektu dla środowiska naturalnego i lokalnej różnorodności biologicznej oraz zapobieganie przyszłym ponownym inwazjom Spartina. Szybkie przywracanie siedliska po likwidacji Spartina jest kluczowe dla stworzenia odpowiednich siedlisk dla ptaków wodnych.

Autorzy uważają, że istnieją możliwości dalszego doskonalenia ochrony ptaków wodnych i przybrzeżnych mokradeł w Chinach poprzez podejmowanie decyzji i działania oparte na naukowych dowodach. Konieczne są podejścia oparte na nauce, aby poradzić sobie z wyzwaniami i zapewnić długoterminową ochronę ptaków wodnych przybrzeżnych i ich siedlisk.

Źródła:
Zhijun Ma et al, Osiągnięcia, wyzwania i zalecenia dotyczące ochrony ptaków wodnych w przybrzeżnych mokradłach Chin, Avian Research (2023).
KeAi Communications Co.